Liao Xiaoyang – UI – Redo

May 8, 2013 |  by

Liao Xiaoyang- Userinterface - Redo - Final

 

 

Fonts used:

Helvetica Condensed

Helvetica LT 37 thin condensed

Helvetica LT 45 light

Helvetica LT 47 light condensed

Helvetica LT 57 condensed

Helvetica Neue CE 55 roman

Helvetica Narrow Bold

Segoe script